Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Njoftim për listën e fituesve të konkursit për tre vendet vakante. / 30 mars 2017

SHKOLLA E MAGJISTRATURËS
Njoftim për listën e fituesve të konkursit “Sekretar Shkencor për Trajnimin Vazhdues”.
Në zbatim të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22, pika 5, dhe Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive.”, Kreut VII, pika 22 po publikojmë njoftimin për listën e fituesve të konkursit për 1 (një) vend vakant “Sekretar Shkencor për Trajnimin Vazhdues”, pranë Sektorit të Formimit Profesional.
Komisioni i Brendshëm i Lëvizjes Paralele, në përfundim të procedurës së intervistës së strukturuar me gojë, shpalli fituesit e konkursit për pozicionin “Sekretar Shkencor për Trajnimin Vazhdues”, në Sektorin e Formimit Profesional, si më poshtë:
  1. Znj. Pandorela Kaçorri me 77 pikë.
 
SHKOLLA E MAGJISTRATURËS
Njoftim për listën e fituesve të konkursit “Specialist finance”.
Në zbatim të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22, pika 5, dhe Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e proves dhe emërimin në kategorinë ekzekutive.”, Kreut VII, pika 22 po publikojmë njoftimin për listën e fituesve të konkursit për 1 (një) vend vakant “Specialist finance”, pranë Sektorit të Financës.
Komisioni i Brendshëm i Lëvizjes Paralele, në përfundim të procedurës së intervistës së strukturuar me gojë, shpalli fituesit e konkursit për pozicionin “Specialist finance”, në Sektorin e Financës, si më poshtë:
 
1.      Znj. Alketa Havari me 80 pikë.
 
 
SHKOLLA E MAGJISTRATURËS
Njoftim për listën e fituesve të konkursit “Sekretar Shkencor për Publikimet/Redaktor letrar”.
Në zbatim të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22, pika 5, dhe Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive.”, Kreut VII, pika 22 po publikojmë njoftimin për listën e fituesve të konkursit për 1 (një) vend vakant “Sekretar Shkencor për Publikimet/Redaktor letrar”, pranë Sektorit të Studimeve dhe Publikimeve..
Komisioni i Brendshëm i Lëvizjes Paralele, në përfundim të procedurës së intervistës së strukturuar me gojë, njofton që nuk ka fitues për pozicionin “Sekretar Shkencor për Publikimet/Redaktor letrar”, në Sektorin e Studimeve dhe Publikimeve.
Konkursi do të vazhdojë me procedurën “Pranim në Shërbimin Civil”.Njoftime

Mbylle