Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Prezantim i shkurter i aktivitetit te shkolles

Krijimi i Shkollës së Magjistraturës së Shqipërisë ishte një ngjarje e rëndësishme që erdhi si rezultat i bashkëpunimit të shtetit shqiptar me Këshillin e Evropës dhe me Komisionin Evropian, i cili ndryshoi thelbin e rekrutimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Shkolla e Magjistraturës e Republikës së Shqipërisë u krijua si një institucion publik, me autonomi administrative, akademike dhe financiare. Buxheti i përafërt i saj është 500.000 euro në vit.
Ajo filloi veprimtarinë e saj mësimore shkencore në Tetor të vitit 1997, dhe është e vendosur në Tiranë, kryeqyteti i Shqipërisë.
 
Në zbatim të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, ligji nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, ligji nr. 98/2016 “Për organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, ligji nr. 97/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, ligji nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Shkolla e Magjistraturës e Republikës së Shqipërisë realizon aktivitetin e saj në këto drejtime:
a)       rekrutimi dhe formimi fillestar i kandidatëve për magjistrat, për pozicionet në Avokaturën e Shtetit,  për ndihmës ligjor dhe për kancelarë në gjykata dhe prokurori;
b)      formimi profesional vazhdues i magjistratëve në detyrë, të avokatëve të shtetit në detyrë, ndihmësave ligjor dhe kancelarëve në detyrë, në gjykata dhe prokurori, si dhe profesioneve të tjera ligjore;
c)       fusha e Publikimeve dhe të Kërkimeve shkencore.
Gjatë procesit të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve e prokurorëve, veprimtaria e Shkollës së Magjistraturës do të jetë e orientuar edhe në drejtim të:
a)      realizimit të testimit për këshilltarët ligjor të Gjykatës Kushtetuese, ndihmësit ligjor të Gjykatës së Lartë, Gjykatës Administrative, si dhe ndihmësit ligjor në Prokurorinë e Përgjithshme, të cilët nuk janë magjistratë, si dhe për ish këshilltarët ligjor në Gjykatën Kushtetuese dhe Gjykatën e Lartë, me tre vjet përvojë;
b)      realizimit të procesit të Formimit Fillestar, nëpërmjet ndjekjes së një programi edukimi dy vjeçar për subjektet e parashikuara në shkronjën a) të këtij neni, të cilët dëshirojnë të hyjnë në sistem;
c)      realizimit të procesit të Formimit Fillestar, nëpërmjet ndjekjes së një programi edukimi një vjeçar, për gjyqtarët dhe prokurorët në detyrë, të cilët nuk kalojnë sistemin e rivlerësimit profesional;
d)     realizimit të testimit për ish-gjyqtarët e ish-prokurorët që dëshirojnë të hyjnë në sistem, për të cilët nuk ka raporte vlerësimi për aftësitë e tyre profesionale. Njoftime

Mbylle