Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Ligji Nr.96 për statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë

LIGJ
 
Nr. 96/2016
 
PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE
NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË
 
 
Në mbështetje të neneve 81 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e një grupi deputetësh,
 
K U V E N D I
 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
 
V E N D O S I:
 
PJESA I
 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
 
Neni 1
 
Objekti i ligjit
 
1. Objekti i këtij ligji është përcaktimi i statusit të magjistratëve, duke parashikuar rregulla në lidhje me:
a) të drejtat dhe detyrimet e tyre; 
b) pranimin dhe emërimin e tyre;
c) zhvillimin e karrierës dhe mbarimin e mandatit të tyre;
ç) vlerësimin etik dhe profesional të tyre;
d) përgjegjësinë disiplinore, penale dhe civile të tyre;
2. Sipas parashikimeve të këtij ligji, statusi gëzohet ligjërisht nga një person që sapo emërohet në funksion dhe përfundon me mbarimin e statusit të magjistratit. Lexo më shumë...Njoftime

Mbylle