Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Ligji Nr.115 për organet e qeverisjes se sistemit te drejtësisë

LIGJ
 
Nr. 115/2016 
 
 PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË 
 
 Në mbështetje të neneve 81, pika 2, dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e një grupi deputetësh,  
 
 KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 
 VENDOSI: 
 
 PJESA I 
 
 KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 
 Neni 1
Objekti 
 
 Objekti i rregullimit të këtij ligji është përcaktimi i parimeve dhe rregullave në lidhje me organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor, të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, si dhe të Shkollës së Magjistraturës. 
 
 Neni 2
Parimet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë 
 
 Sistemi i drejtësisë në Republikën e Shqipërisë qeveriset bazuar në parimet e pavarësisë, llogaridhënies, transparencës dhe të efiçencës. Lexo më shumë...Njoftime

Mbylle