Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Ligji Nr.98 për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë

LIGJ
 
Nr. 98/2016
 
PËR ORGANIZIMIN E PUSHTETIT GJYQËSOR
NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË
 
            Në mbështetje të neneve 81 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e një grupi deputetësh,
 
K U V E N D I
 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
 
V E N D O S I:
 
KREU I
 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 
Neni 1
 
Objekti
 
            1. Objekt i këtij ligji është përcaktimi i parimeve të përgjithshme dhe i rregullave në lidhje me:
            a) organizimin dhe funksionimin e sistemit të gjykatave në Republikën e Shqipërisë;
            b) kompetencat dhe madhësitë e gjykatave;
            c) organizimin e brendshëm të gjykatave;
            ç) funksionimin e administratës së gjykatës;
            d) statusin e nëpunësve civilë gjyqësorë. 
            2. Ky ligj zbatohet për çdo gjykatë me juridiksion të përgjithshëm dhe gjykatë të posaçme të krijuar me ligj. Lexo më shumë...Njoftime

Mbylle