Logo
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Trajnimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës ...

Ligji Nr.97 për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë

LIGJ 
 
Nr. 97/2016 
 
PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E PROKURORISË  NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË 
 
 Në mbështetje të neneve 81 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e një grupi deputetësh,  
 
K U V E N D I 
 
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 
 
V E N D O S I: 
 
KREU I 
 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 
 
Neni 1 
 
Objekti i ligjit 
 
 1. Objekti i këtij ligji është përcaktimi i rregullave në lidhje me:  a) organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë;  b) kushtet, kriteret dhe procedurat për emërimin e Prokurorit të Përgjithshëm;  c) marrëdhëniet e prokurorisë së juridiksionit të përgjithshëm me institucionet e tjera shtetërore, me subjekte të tjera publike ose private dhe me publikun;  ç) funksionimin e administratës së prokurorisë;   d) statusin e nëpunësve civilë të prokurorisë.   2. Dispozitat e këtij ligji zbatohen për të gjitha prokuroritë e juridiksionit të përgjithshëm, si dhe për prokuroritë e specializuara që krijohen me ligj të posaçëm, me përjashtim të rastit kur parashikohet ndryshe në ligjet e posaçme. Lexo më Shumë...Njoftime

Mbylle